80
Program za lepšiu Modru, Kráľovú, Harmóniu a Piesok 2022 - 2026

V nadchádzajúcom období nás čakajú veľké výzvy, najmä v náraste cien energií, tovarov, či poklesu ekonomiky. Celková spoločenská nestabilita zasiahne aj fungovanie mesta a jeho inštitúcií. Nárast nákladov na energie sa dotkne aj škôl, mestských budov, verejného osvetlenia a celkových služieb mesta.

Doba si bude vyžadovať skúsenosť a stabilitu. Schopnosť reagovať na nepredvídané situácie, ako aj schopnosť robiť nepopulárne, no potrebné rozhodnutia. Náš tím pre Lepšiu Modru vám po dvanástich rokoch v zastupiteľstve a ôsmich rokoch vo vedení mesta ponúka svoju službu aj pre nasledujúce volebné obdobie.

Ukázali sme, že vieme zabezpečiť odbornosť, stabilitu a rozhodnosť v budovaní a zlepšovaní nášho mesta. Vieme, kde napriek ťažkým časom nájdeme prostriedky na rozvoj mesta a realizáciu dlhodobo plánovaných investícií. Veríme, že napriek prekážkam nebude naše mesto stagnovať a spoločne budeme ďalej pracovať pre Modru, Kráľovú, Harmóniu a Piesok.

Pripravované investície

 • Rekonštrukcia chodníkov (Štefánikova ul. Národná ul., ...)
 • Vybudovanie nových detských ihrísk (Národná ul., Dukelská ul., Piesok)
 • Vybudovaniu nového zariadenia pre seniorov z prostriedkov Plánu obnovy na Družstevnej ulici
 • Vybudovanie nových kontajnerových stojísk (v Modre na sídliskách, Piesku, Harmónii a Kráľovej)
 • Pokračovanie v rekonštrukcii historických ulíc Moyzesovej a Kukučínovej
 • Revitalizácia vnútrobloku na Dukelskej ul. (detské ihrisko, zeleň, work-out, komunikácie, parkovacie plochy, odvodnenie)
 • Rekonštrukcia historickej radnice (mestský úrad, nádvorie pre kultúrne podujatia, priestor pre prezentáciu vinárov, mestské múzeum, komunitné priestory...)
 • Rekonštrukcia centrálnej časti námestia
 • Výstavba novej cyklotrasy Vinosady, Modra, Dubová
 • Obnova vinohradníckeho chotára (pokračovanie opráv ciest v chotári, podpora výsadby vinohradov, výsadba ovocných stromov a alejí)
 • Pokračovanie v revitalizácii Lipovej aleje
 • Dobudovanie skate-parku pri modranskom rybníku
 • Pokračovanie v obnovách škôl a škôlok
 • Príprava výstavby parkovacieho domu s autobusovým terminálom pri nemocnici
 • Príprava a začatie rekonštrukcie Hornej brány
 • Príprava rekonštrukcie priestoru pri Starom kine - pošte
 • Príprava výstavby novej škôlky, školy a ZUŠ
 • Revitalizácia priestoru pred Zeleným lesom na Kráľovej
 • Vybudovanie envirocentra pri rybníku na Kráľovej s výsadbou ovocného sadu
 • Príprava urnového hája na cintoríne na Kráľovej
 • Revitalizácia Panského chodníka
 • Vybudovanie chodníka v Harmónii (centrum - lokalita Dolinky)
 • Dobudovanie vybavenia Harmónie a lesoparku (altánky, lavičky, smerovníky, informačné tabule...)
 • Rekonštrukcia mestskej vily na Piesku (Huncokárska škola)
 • Vybudovanie nového oplotenia na Huncokárskom cintoríne na Piesku

Prioritné oblasti

 • Energetická koncepcia mesta (zapojenie obnoviteľných zdrojov do výroby energií mestských budov)
 • Klimatické opatrenia, zadržanie vody v krajine, hospodárenie s vodou
 • Odpadové hospodárstvo - stratégie (budovanie stojísk, zefektívnenie separovania, spracovanie odpadu zo zelene, štiepka, stavebný odpad - drvenie, kompostáreň...)
 • Príprava parkovacej politiky mesta
 • Systémová údržba a opravy verejných priestorov (bezbariérové ukončenia chodníkov, oprava obrubníkov, oprava výtlkov a chodníkov, odstránenie nepoužívaných mobiliárov a stavebných prvkov - stožiare, múry a pod.)
 • Príprava zhodnotenia areálu Starej tehelne
 • Plán obnovy mestských budov (analýza, návrh obnovy)
 • Zefektívnenie organizačnej štruktúry mesta a mestských organizácií
 • Dizajn manuál mesta a vizuálny smog (pokračovanie v špecifikácii a implementácii dizajn manuálu mesta, odstraňovanie vizuálneho smogu a zadefinovanie povolených reklamných plôch)
Správa o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň (primátor Modra - komunálne voľby 2022) (11/2022)
Programové priority BSK 2022-2026 (10/2022)
Pripravované investície 2022-2026 (10/2022)
Odpočet 2018-2022 Modra (10/2022)
Odpočet 2018-2022 Kráľová, Harmónia, Piesok (10/2022)
KONTAKT >
info@lepsiamodra.sk
NA STIAHNUTIE >
programové priority BSK
2022-2026
pripravované investície
2022-2026
TRANSPARENTNÝ ÚČET >
ib.fio.sk
MESTO MODRA >
www.modra.sk
NÁŠ FACEBOOK PROFIL >
Facebook Lepšia Modra
© Lepšia Modra 2010-2023